Opel ADAM: Gaz płynny

Opel ADAM –> Prowadzenie i użytkowanie –> Paliwo –> Gaz płynny

Gaz płynny jest określany akronimem angielskim LPG (Liquefied Petroleum Gas) lub francuskim GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG nazywany jest również autogazem.

LPG składa się głównie z propanu i butanu. Liczba oktanowa tego paliwa wynosi od 105 do 115, w zależności od zawartości butanu. LPG jest przechowywany w postaci ciekłej pod ciśnieniem od około pięciu do dziesięciu barów.

Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia i proporcji składników. W ciśnieniu otoczenia wynosi ona od -42 C (czysty propan) do -0,5 C (czysty butan).

Przestroga

Układ zasilania LPG działa w temperaturze otoczenia od ok.

-8 C do 100 C.

Pełna wydajność instalacji LPG jest gwarantowana tylko w przypadku zasilania gazem płynnym spełniającym minimalne wymagania określone przez normę DIN EN 589.

Przełącznik wyboru paliwa

Przełącznik wyboru paliwa


Naciśnięcie LPG powoduje przełączenie między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym, pod warunkiem że zostały osiągnięte wymagane parametry (temperatura płynu chłodzącego, temperatura gazu i minimalna prędkość obrotowa silnika). Warunki umożliwiające przełączenie na zasilanie gazem płynnym są zazwyczaj spełnione po ok.

60 sekundach (w zależności od temperatury zewnętrznej) i pierwszym mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest sygnalizowany za pomocą diody LED.

dioda nie świeci : zasilanie benzyną

dioda miga : sprawdzanie warunków do przełączenia na zasilanie gazem płynnym. Dioda świeci, gdy warunki są spełnione.

dioda świeci : zasilanie gazem płynnym

dioda miga pięć razy i gaśnie : pusty zbiornik gazu płynnego lub awaria w układzie gazu płynnego.

Stosowny komunikat pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Jeśli zbiornik paliwa jest pusty, silnik nie uruchomi się.

Wybrany tryb zasilania paliwem jest zapamiętywany i zostanie ponownie aktywowany w następnym cyklu zapłonowym, jeśli pozwolą na to warunki.

W przypadku opróżnienia zbiornika gazu płynnego zostanie automatycznie uaktywniony tryb zasilania silnika benzyną. Tryb ten pozostanie aktywny do czasu wyłączenia zapłonu.

Podczas automatycznego przełączania z trybu zasilania benzyną na tryb zasilania gazem może być zauważalne krótkie opóźnienie w odbiorze mocy z silnika.

Przynajmniej raz na pół roku należy zużyć na tyle dużo benzyny w zbiorniku, aby zaświeciła się lampka kontrolna , a następnie zatankować
pojazd. Umożliwi to utrzymanie odpowiedniej jakości paliwa w zbiorniku i zapewni prawidłowe działanie układu zasilania benzyną.

W regularnych odstępach czasu należy całkowicie napełniać zbiornik benzyny, aby zapobiec jego korozji.

Usterki i środki zaradcze Jeśli nie można włączyć trybu zasilania gazem, sprawdzić następujące elementy:

Przy ekstremalnych temperaturach i określonym składzie gazu w zbiorniku przełączenie na zasilanie gazem może trwać nieco dłużej.

W sytuacjach nadzwyczajnych może również nastąpić przełączenie z powrotem na zasilanie benzyną, jeśli nie są spełnione minimalne wymagania dla trybu zasilania gazem. Jeśli warunki na to pozwalają, może istnieć możliwość ręcznego przełączenia z powrotem na zasilanie gazem płynnym.

W przypadku wszelkich innych usterek należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Przestroga

Aby zachować ważność gwarancji na układ zasilania LPG oraz zapewnić jego bezpieczeństwo, naprawę i regulację należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

Gaz płynny jest na etapie produkcji nawaniany środkiem nadającym mu specjalny zapach, dzięki czemu możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności.

Ostrzeżenie

W razie wyczucia zapachu gazu w pojeździe lub w jego bezpośrednim otoczeniu natychmiast przełączyć na tryb zasilania benzyną. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić. Nie zbliżać się z otwartym ogniem ani innym źródłem zapłonu.

Jeśli zapach gazu nie zniknął, nie uruchamiać silnika. Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

Podczas korzystania z podziemnych parkingów należy przestrzegać obowiązujących na nich zasad oraz lokalnych przepisów prawa.

Uwaga

W razie wypadku należy wyłączyć zapłon i światła.

Paliwo do silników benzynowych

Należy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub E DIN 51626-1, lub ich odpowiednikiem. Si ...

Uzupełnianie paliwa

Niebezpieczeństwo Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć zapłon. Podczas tankowania należy ściśle przestrzega&# ...

Categorie